Novinky

Co je u nás nového

Poradenství 11teamsports při koupi 51% podílu v Top4Sport

Advokátní kancelář ŠZ zastupovala internetový obchod 11teamsports při akvizici 51% podílu ve společnosti Top4Sport.

Společnost eleven teamsports GmbH, sídlící v Německu, je největší evropský e-shop se zaměřením na fotbal. Společnost má 1,5 mil zákazníků a provozuje též dvacet kamenných prodejen v Německu, Rakousku a Švýcarsku. V letošním roce se 11teamsports stala oficiálním partnerem Německé fotbalové asociace. Top4Sport se řadí k lídrům na trhu v oblasti internetového obchodu se sportovním zbožím v ČR. Patří mu online obchody Top4Football, Top4Running, Top4Fitness a Top4Street. Společnost působí vedle ČR i na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku.

Naše právní služby zahrnovaly komplexní právní poradenství kupujícímu při přípravě a vyjednávání transakční dokumentace. Tým vedl partner Jan Zrzavecký ve spolupráci s advokátkou Petrou Jestříbkovou.

Poradenství při akvizici komerční nemovitosti v centru Prahy

Advokátní kancelář ŠZ vedla proces prodeje komerční/rezidenční nemovitosti v Praze, která byla zajištěná ve prospěch WPB Capital spořitelní družstvo. V rámci řízení proti WPB Capital byla správa jednoho z úvěrů převedena na ČR (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových). V rámci prodeje bylo nutné uvolnit zástavní práva zřízená na nemovitosti a koordinovat jednání s věřiteli tak, aby převedená nemovitost byla prostá všech zatížení. Právní služby zajišťovala advokátka Vladislava Kučerová.  

Zavedení systému eNeschopenek

S účinností od 1. 1. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o nemocenském pojištění, která zavádí nový systém elektronických neschopenek, tzv. eNeschopenek.

Ošetřující lékaři budou mít možnost neschopenky vystavovat buď ve svém lékařském softwaru či v bezplatné webové aplikaci na ePortálu ČSSZ. Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti („DPN“) budou lékaři zasílat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení („OSSZ“) elektronicky.

Dochází rovněž ke zkrácení lhůt lékařů pro splnění povinnosti odeslat hlášení OSSZ. Namísto stávajících tří pracovních dnů budou lékaři povinni hlášení zaslat nejpozději v následující pracovní den po dni, kdy nastala skutečnost zakládající tuto povinnost.

Pojištěnci bude i nadále lékařem předán průkaz práce neschopného zaměstnance, který bude sloužit k tomu, aby se jím pojištěnec prokázal při dalším trvání DPN či při kontrole trvání DPN s tím, že na něm bude i v budoucnu vyznačováno ukončení DPN.

Dočasně práce neschopný pojištěnec nebude mít sice již povinnost neprodleně předat zaměstnavateli rozhodnutí o vzniku DPN, nicméně bude stále povinen zaměstnavatele neprodleně o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (o překážce v práci) informovat.

Na straně zaměstnavatelů dojde rovněž k vítanému zjednodušení agendy. Zaměstnavatelé již nebudou OSSZ předávat žádné díly tiskopisu rozhodnutí o DPN, jako tomu bylo doposud, tedy nebudou od zaměstnanců ani přijímat žádosti o nemocenské. Zaměstnavatelé však budou i nadále povinni přijímat podklady potřebné pro stanovení nároku na nemocenské a jeho výplatu a spolu s údaji potřebnými pro výpočet nemocenského je předávat OSSZ. Zákon o nemocenském pojištění však nově stanoví, že podklady pro výpočet nemocenského a údaje o způsobu výplaty mzdy, platu nebo odměny (nově včetně čísla účtu, na který zaměstnavatel zaměstnanci vyplácí mzdu) zasílá zaměstnavatel OSSZ neprodleně po uplynutí prvních 14 dnů trvání DPN v elektronické podobě.

Již v současné době je zaměstnavatelům po přihlášení na ePortálu ČSSZ zpřístupněna možnost ověření skutečnosti, zda ČSSZ zaevidovala novou pracovní neschopnost konkrétního zaměstnance, včetně dne, od něhož je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným a dne, k němuž byla DPN ukončena.

V případě ukončení DPN bude postup lékaře obdobný jako při vzniku DPN. Hlášení o ukončení dočasné pracovní neschopnosti bude lékař odesílat elektronicky OSSZ. Vedle toho vyznačí ukončení DPN v průkazu práce neschopného pojištěnce.

Na neschopenky vystavené do 31. 12. 2019 se bude aplikovat stávající právní úprava, a to až do ukončení DPN.

Náš tým rozšířila advokátka Daniela Kozáková

Daniela Kozáková je zkušenou advokátkou v oblasti práva nemovitostí a stavebnictví a obchodního práva. Daniela se dále specializuje na právní služby týkající se investic do umění a sběratelství (art law) a oblasti památkové péče. Je členkou prestižní mezinárodní Asociace poradců globálního trhu s uměním PAIAM (Professional Advisors to the International Art Market) a Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, která sdružuje přední osobnosti českého nemovitostního trhu napříč obory.

Náš tým rozšířil advokátní koncipient Pavel Vejmola

Pavel  vystudoval právo na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Právní praxi získal v advokátních kancelářích Duška & Svobodová a ŘANDA HAVEL LEGAL. Pavel se během svého působení věnoval zejména občanskému a obchodnímu právu. Vedle této agendy se Pavel rovněž specializuje na oblast ochrany osobních údajů, GDPR a právní úpravu E-commerce systémů.

Poradenství při přeshraniční akvizici

Advokátní kancelář ŠZ jako vedoucí právník transakce zastupovala investora při přeshraniční akvizici 100 % podílu technologické a výrobní společnosti v oblasti světelné mikroskopie. Tým právníků vedl Pavel Široký. Na transakci se dále podílela advokátka Vladislava Kučerová a koncipient Pavel Vejmola.  

Image

Image