Precizně, slušně, na vysoké odborné úrovni

Komplexní právní poradenství, zejména v oblasti obchodního práva

Právo obchodních korporací

Právo obchodních korporací

Právní poradenství a kompletní agenda pro obchodní korporace, statutární a kontrolní orgány, společníky, akcionáře a české i zahraniční investory.

Fúze a akvizice

Fúze a akvizice

Právní poradenství při M&A transakcích, včetně přeshraničních fúzí. Strukturování, vyjednávání a implementace domácích i přeshraničních projektů.

Veřejné zakázky, koncese a veřejná podpora

Veřejné zakázky, koncese a veřejná podpora

Komplexní právní poradenství zadavatelům i uchazečům v zadávacích řízeních. Posuzování veřejné podpory.

GDPR

GDPR

Právní služby v oblasti ochrany osobních údajů. Komplexní GDPR audity, opatření k nápravě nedostatků, dokumentace k uvedení do souladu s GDPR, školení.

Farmaceutické právo

Farmaceutické právo

Právní poradenství farmaceutickým společnostem ohledně smluvní agendy, regulatoriky, compliance a soutěžního práva.

Soudní spory a arbitráže

Soudní spory a arbitráže

Řešení sporů ze všech oblastí práva. Zastupování v soudních i rozhodčích řízeních včetně mezinárodních arbitráží a zastupování před Ústavním soudem.

Pracovní právo

Pracovní právo

Právní a daňové poradenství ohledně pracovního práva, kolektivního vyjednávání, práva sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.

Právo hospodářské soutěže

Právo hospodářské soutěže

Řešení spojení soutěžitelů, dohod z hlediska narušení hospodářské soutěže, zneužití dominantního postavení. Zastupování v řízeních před ÚOHS.

Občanské právo

Občanské právo

Komplexní právní služby v oblasti občanského práva, sepisování smluv, vymáhání pohledávek a řešení majetkových sporů.

Právo nemovitostí a stavební právo

Právo nemovitostí a stavební právo

Právní poradenství pro nemovitostní a stavební projekty od strukturování transakcí přes jejich implementaci až po vyjednávání.

Insolvenční právo a restrukturalizace

Insolvenční právo a restrukturalizace

Komplexní právní služby v oblasti insolvencí, oddlužení a řešení krizových situací. Zastupování v insolvenčních řízeních. Restrukturalizace dluhů.

Bankovnictví, finance a kapitálový trh

Bankovnictví, finance a kapitálový trh

Právní a daňové poradenství pro dluhové a ekvitní financování. Strukturování a vyjednávání transakcí, komplexní příprava smluvní úvěrové a zajišťovací dokumentace.

IT & IP právo

IT & IP právo

Právní služby v oblasti autorského práva, ochranných známek, patentů, licencí, franchisingu. Internetové a doménové právo. Zastupování v řízeních před ÚPV.

Správní právo

Správní právo

Zastupování v řízeních před správními orgány a ve správním soudnictví. Právní poradenství územně samosprávným celkům a státním institucím v oblasti správních řízení.

Energetické právo

Energetické právo

Právní a daňové poradenství ohledně všech typů energetických, průmyslových a infrastrukturních projektů a jejich financování v České republice i v zahraničí.

Potravinové právo

Potravinové právo

Všestranné poradenství v oblasti potravinového práva, monitoring legislativních změn.

Image

Image